WSPÓŁPRACA KRAJÓW SOCJALISTYCZNYCH

Omawiając kraje socjalistyczne Europy podkreślaliśmy ich rozwój, który nastąpił dzięki wprowadzeniu socjalistycznych form gospodarki. Wszędzie przeprowadzone zostały podstawowe reformy — upaństwowienie przemysłu i reforma rolna, które zapewniły szybki rozwój gospodarczy tych krajów. W krajach o charakterze rolniczym, przed II wojną światową przeważnie gospodarczo zacofanych, rozwinął się przemysł, przede wszystkim przemysł ciężki, wytwarzający środki produkcji. Polska, Węgry, Bułgaria, Rumunia osiągnęły w krótkim czasie tak wysoki stopień uprzemysłowienia, że z krajów rolniczych przekształciły się w kraje przemysłowo-rolnicze. Tempo rozwoju przemysłu w krajach socjalistycznych jest szybsze niż w krajach kapitalistycznych.

Rozwojowi gospodarki w zaprzyjaźnionych krajach socjalistycznych sprzyja szeroka wzajemna współpraca w realizacji planów gospodarczych oraz rozwój wymiany handlowej i naukowo–technicznej. Temu celowi służy Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG), powstała w 1949 r. Współpraca państw w ramach RWPG polega na uzgadnianiu planów gospodarczych i organizowaniu wymiany naukowej, wzajemnej pomocy technicznej i rozwijaniu wymiany handlowej. Siedzibą główną RWPG jest Moskwa, lecz siedziby poszczególnych komisji wchodzących w skład RWPG znajdują się w różnych stolicach państw zrzeszonych (niektóre dane o krajach RWPG ).

Kraje RWPG podejmują wspólne wysiłki celem realizacji niezbędnych i ważnych dla ich gospodarki przedsięwzięć inwestycyjnych. Dwanaście specjalistycznych komisji wspólnie przygotowuje plany rozwoju poszczególnych dziedzin produkcji przemysłowej.

Jednym z wielkich osiągnięć RWPG jest wybudowanie międzynarodowego rurociągu naftowego „Przyjaźń” oraz połączenia krajów socjalistycznych wspólną siecią energetyczną, co umożliwia przesyłanie do sąsiednich krajów nadwyżek energii elektrycznej.

Innym bardzo ważnym przedsięwzięciem jest rozpoczęcie budowy gazociągu o długości 2750 km z okolic Orenburga do zachodniej granicy ZSRR, a następnie do krajów RWPG. Zakończenie budowy przewidziano na 1978 r.

Te wszystkie wspólne prace nie tylko umacniają przyjaźń między państwami należącymi do RWPG, lecz, służąc rozwojowi siły gospodarczej, umacniają pozycję państw socjalistycznych w świecie.

Socjalizm wprowadza w życie nowe stosunki między narodami. Łączy je przyjaźń, wzajemne poszanowanie równych dla wszystkich praw i wspólny cel, jakim jest budowa sprawiedliwego ustroju. Toteż współpraca między krajami socjalistycznymi rozwija się pomyślnie nie tylko w dziedzinie gospodarczej, ale także politycznej, naukowej i kulturalnej. Uczeni krajów socjalistycznych wspólnie pracują nad zagadnieniami naukowymi, między innymi nad wykorzystaniem energii atomowej dla celów pokojowych. Robotnicy i inżynierowie dzielą się swymi doświadczeniami, pomagając sobie wzajemnie w budowie nowych obiektów przemysłowych.

Organizuje się przeglądy dorobku artystycznego na wystawach międzynarodowych, festiwalach filmowych i innych imprezach artystycznych. Stale rozwija się i nasila ruch turystyczny między krajami socjalistycznymi.

Wszystkie państwa socjalistyczne łączy wspólna idea — walka o zwycięstwo zasad pokojowego współistnienia państw o różnych ustrojach, o powszechne i całkowite rozbrojenie.

Category: turystyka
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.Both comments and pings are currently closed.