USTRÓJ ROSJI

Najliczniejsze narody zamieszkujące ZSRR tworzą republiki związkowe, których jest 15. Każda republika związkowa ma swoją własną konstytucję (zgodną z założeniami ogólnej konstytucji ZSRR), ma swoich reprezentantów we wszystkich naczelnych organach państwowych ZSRR, ma prawo zawierania i utrzymywania stosunków międzynarodowych (np. Ukraińska SRR i Białoruska są członkami ONZ). Wspólne dla wszystkich republik są centralne organa administracji państwowej, budżet państwowy, siły zbrojne. Największa jest Republika Rosyjska (RSFRR), sięgająca od Bałtyku przez Nizinę Wschodnioeuropejską i Syberię^aż do Pacyfiku. Narody mniejsze tworzą republiki autonomiczne, a najmniej liczne — stanowią autonomiczne obwody narodowościowe i okręgi narodowościowe. Oznacza to, że narody zamieszkujące zwartą grupą określony obszar Związku Radzieckiego mają swój samorząd, czyli autonomię, mają prawo do samostanowienia w sprawach wewnętrznych, zachowują własny język narodowy, zwyczaje i tradycje, mogą rozwijać swą kulturę narodową. Konstytucja ZSRR zapewnia wszystkim obywatelom równe prawa i nakłada na wszystkich te same obowiązki w stosunku do państwa.

Category: turystyka
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.Both comments and pings are currently closed.