ROZWOJ GOSPODARCZY BULGARII

Bułgaria przed II wojną światową była krajem rolniczym, w którym 80*/o ludności utrzymywało się z rolnictwa. Z chwilą wejścia na drogę budownictwa socjalistycznego nastąpił w Bułgarii tak silny rozwój uprzemysłowienia, że obecnie w dynamice rozwoju przemysłu zajmuje Bułgaria czołowe miejsce wśród krajów socjalistycznych.

Około 53% ludności Bułgarii mieszka w miastach, około 43% ludności zawodowo czynnej zajmuje się rolnictwem. Gospodarka rolna jest w olbrzymiej części uspołeczniona. Rolnictwo posiadające doskonałe warunki rozwoju szybko osiągnęło wysoki poziom. Bułgarzy uprawiają ziemię z zamiłowaniem, a płody rolne i ogrodowe stanowią podstawę przemysłu spożywczego i ważny przedmiot eksportu. Wraz z rozwojem przemysłu zwiększa się procent ludności zatrudnionej w fabrykach i kopalniach. Przemysł zatrudnia około 32% ludności zawodowo czynnej.

Oprócz przemysłu rolno-spożywczego rozwinął się w Bułgarii przemysł hutniczy, metalowy i włókienniczy. W ostatnich latach duże osiągnięcia uzyskała Bułgaria w rozwoju przemysłu elektronicznego. Nad Maricą powstało nowe miasto przemysłowe Dimi-trowgrad, gdzie Bułgarzy zbudowali pierwszy kombinat chemiczny i wielką elektrownię cieplną „Marica-Istok” wyzyskując miejscowy węgiel brunatny. Węgiel brunatny wydobywa się także w okolicy Pernika na południo-zachód od Sofii. W zachodniej części kraju są kopalnie rud żelaza i miedzi. W oparciu o pomoc Związku Radzieckiego, zbudowano wielki kombinat metalurgiczny w Kremikowcach.

Ostatnio odkryto bogate złoża rud cynku i ołowiu, a także chromu na środkowym obszarze Rodopów.

Szybko wzrasta produkcja metali kolorowych, węgla i energii elektrycznej.

Bardzo rozwinęło się nowoczesne budownictwo mieszkaniowe i usługowe. Wspaniale zagospodarowano wybrzeże czarnomorskie, gdzie w ciągu zaledwie dwudziestolecia powstały piękne uzdrowiska z luksusowymi hotelami, ściągające turystów z całej Europy.

Category: turystyka
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.Both comments and pings are currently closed.