ROLA ROSJI W SWIECIE

Związek Radziecki jest pierwszym w świecie państwem, w którym została zrealizowana idea socjalizmu, bliska wszystkim ludziom pracy. Po drugiej wojnie światowej na tę samą drogę — drogę budowy socjalizmu — weszło wiele krajów Europy i Azji. Dziś tworzą one razem z ZSRR obóz państw socjalistycznych, związanych wspólnymi dążeniami i współdziałających w ich realizacji.

Związek Radziecki, który jest największym krajem świata, jest zarazem wielką potęgą gospodarczą. Posiada ogromne zasoby bogactw mineralnych i potężny przemysł, który stale rozwija się, służąc jednocześnie idei obrony pokoju światowego. Naczelne miejsce w polityce ZSRR zajmuje stałe dążenie do utrzymania pokoju, do rozstrzygania wszystkich sporów między państwami na drodze rokowań. Związek Radziecki dąży do powszechnego i całkowitego rozbrojenia, do rozwijania pokojowych stosunków gospodarczych i kulturalnych między wszystkimi krajami świata.

Zaprzyjaźnione państwa socjalistyczne współdziałają ze Związkiem Radzieckim w dążeniu do utrzymania pokoju, ponadto łączy je bliska współpraca we wszystkich dziedzinach życia gospodarczego i kulturalnego. Między Związkiem Radzieckim a innymi krajami socjalistycznymi odbywa się wymiana handlowa surowców, wyrobów przemysłowych i płodów rolnych. ZSRR dostarcza przede wszystkim dóbr inwestycyjnych oraz surowców mineralnych, jak np. ropy naftowej, rudy żelaza i miedzi, a sprowadza w zamian inne artykuły. Robotnicy i technicy radzieccy pomagają budować nowe zakłady przemysłowe w innych krajach socjalistycznych, współdziałając jednocześnie z fachowcami czechosłowackimi, polskimi, węgierskimi, bułgarskimi czy z NRD.

ZSRR utrzymuje również żywe kontakty naukowo-techniczne z rozwiniętymi krajami kapitalistycznymi, a więc ze Stanami Zjednoczonymi, W. Brytanią, Francją, Austrią, Włochami, Finlandią, Japonią i innymi. Z Francją np. istnieje współpraca w produkcji aparatury do odbioru telewizji kolorowej, stała łączność radiowa i telefoniczna między Moskwą a Paryżem, porozumienie w sprawie budowy rurociągu naftowego ZSRR— —Francja.

Polska Ludowa związana jest ze Związkiem Radzieckim trwałym sojuszem, który zawarty został w 1944 r., a odnowiony na dalszych 20 lat w 1964 r. ZSRR pomógł nam w odbudowie naszego kraju. Dostarczał nam w najtrudniejszych latach powojennych żywności, surowców i maszyn.

Między naszym krajem a ZSRR stale wzrasta wymiana handlowa. Do najważniejszych artykułów sprowadzanych do Polski z ZSRR należą maszyny i surowce mineralne, zwłaszcza ropa naftowa i rudy żelaza. Z Polski wywozimy do ZSRR węgiel, wagony kolejowe i statki, a także niektóre wyroby przemysłu lekkiego i spożywczego. Łączy nas również ze Związkiem Radzieckim żywa współpraca naukowa i kulturalna.

ZSRR udziela pomocy gospodarczej wielu krajom rozwijającym się i wyzwolonym spod ucisku kolonialnego. Przykładem takiej pomocy jest między innymi: budowa elektrowni wodnych w Ghanie i w Arabskiej Republice Egiptu, szpitali w Somali, portów rybackich na Kubie oraz pomoc na polu oświaty i kultury.

Dzięki pokojowej polityce, potędze gospodarczej i ogromnemu postępowi nauki i techniki stale wzrasta rola i autorytet Związku Radzieckiego w świecie. O wielkiej potędze nauki i techniki radzieckiej świadczy podbój kosmosu przez ZSRR. Loty bohaterów kosmosu J. Gagarina, H. Titowa, W. Tiereszkowej, W. Bykowskiego, G. Bieriegowoja i innych kosmonautów — sławne są na całym świecie.

Category: turystyka
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.Both comments and pings are currently closed.