PRZEMIANY POLITYCZNE, SPOŁECZNE I GOSPODARCZE NIEMIEC

9 maja 1945 roku hitlerowskie Niemcy zostały zmuszone do podpisania bezwarunkowej kapitulacji. Rozgromienia niemieckiego faszyzmu dokonała koalicja antyhitlerowska wspomagana przez zbrojne działania ruchów oporu krajów okupowanych, głównie Polski, Jugosławii i Francji. W koalicji antyhitlerowskiej główny ciężar walki spoczywał na barkach narodu radzieckiego, który w czasie wojny stracił ponad 20 milionów swoich oby wateli. W wyniku podpisania bezwarunkowej kapitulacji, na obszarze Niemiec powstały 4 strefy okupacyjne: radziecka, amerykańska, angielska i francuska.

W 1949 roku na obszarze stref mocarstw zachodnich .została utworzona Republika Federalna Niemiec, a wkrótce potem, w tym samym roku, powstała jako odrębne państwo na obszarze radzieckiej strefy okupacyjnej — Niemiecka Republika Demokratyczna.

Berlin Zachodni, enklawa na terytorium NRD, miasto o specjalnym istatusie międzynarodowym. Powstał na terenie stref okupacyjnych USA, W. Brytanii i Francji. Mieszkańców i władze Berlina Zachodniego obowiązują ustalenia czterech mocarstw, dotyczące utrzymania odrębności i niezależności tego miasta od RFN,

W NRD przeprowadzono podstawowe reformy społeczne. Kopalnie i fabryki zostały upaństwowione. Ziemię odebrano obszarnikom i utworzono państwowe gospodarstwa rolne. Zarówno w przemyśle, jak i w rolnictwie wprowadzono socjalistyczne formy, gospodarki. Rozwinęły się różne gałęzie przemysłu, opartego w znacznej części na krajowych surowcach. Powstały również nowe gałęzie przemysłu, zwłaszcza hutnictwo żelaza, przemysł petrochemiczny, elektronika. Podstawą ich rozwoju jest współpraca gospodarcza NRD z innymi krajami socjalistycznymi, np.: kombinat hutniczy, który powstał w pobliżu granicy polskiej koło Frankfurtu nad Odrą, przetapia radziecką rudę żelaza i korzysta z polskiego węgla sprowadzanego ze śląskich kopalń. Natomiast kombinat petrochemiczny w Schwedt (czyt. szwed) nad Odrą korzysta z ropy naftowej doprowadzanej rurociągiem „Przyjaźń” z ZSRR.

W roku 1972 zapoczątkowana została nowa forma powiązań gospodarczych między Polską a NRD, czego przykładem jest budowa wspólnych obiektów przemysłowych. Pierwszym z nich jest przędzalnia bawełny w Zawierciu.

Category: turystyka
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.Both comments and pings are currently closed.