PRZEGLĄD PAŃSTW EUROPY

Państwa, w których panują kapitalistyczne formy gospodarki, polegające na prywatnej własności środków produkcji, zajmują zachodnią, północną i południową część Europy, Największymi z nich pod względem obszaru są: Francja, Hiszpania i Szwecja, a pod względem liczby ludności: Republika Federalna Niemiec, Wielka Brytania, Włochy i Francja.

Pod względem rozwoju gospodarczego wśród państw kapitalistycznych Europy występują znaczne różnice. Są tu kraje o bardzo wysokim poziomie rozwoju, takie jak Szwecja, Szwajcaria, RFN, Francja, Belgia, Holandia, Wielka Brytania oraz kraje znacznie ‚słabiej rozwinięte, do których zalicza się Grecja, Portugalia, Hiszpania oraz Irlandia

Kraje’ wysoko rozwinięte odznaczają się silnym uprzemysłowieniem oraz wysokim poziomem dochodu narodowego w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Rozwój przemysłowy tych krajów nie zawsze jednak idzie w parze z podnoszeniem warunków bytowych i socjalnych ludności pracującej.

Dla gospodarki krajów kapitalistycznych charakterystyczne są występujące co pewien okres czasu kryzysy gospodarcze. Przejawiają się one zmniejszeniem produkcji, co powoduje bezrobocie i inflację.

Pomimo różnic w rozwoju i sprzeczności w interesach, występują także zjawiska scalania gospodarczego (integracji), wspólnego działania i powstawania „wspólnot” gospodarczych i politycznych. Wyrazem tego jest powstanie takich organizacji, jak na przykład: „Europejska Wspólnota Gospodarcza” (EWG), zwana potocznie „Wspólnym Rynkiem”, „Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu” (EFTA) i inne. Głównym celem tych ugrupowań jest prowadzenie wspólnej polityki dla realizacji określonych zadań.

Do EWG należą: Francja, RFN, Włochy, Wielka Brytania, Holandia, Luksemburg, Dania, Irlandia a od stycznia 1975 r. — Grecja. „Wspólny Rynek” postawił zadanie zniesienia ograniczeń w ruchu kapitałów siły roboczej, towarów i usług, prowadzenie wspólnej polityki rolnej i polityki handlowej w stosunku do krajów nie będących członkami tych organizacji.

Istnieją również sojusze militarne państw kapitalistycznych. Jednym z nich jest „Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego”

(NATO). Zasadniczą rolę w niej odgrywają Stany Zjednoczone i Republika Federalna Niemiec.

Obok państw kapitalistycznych wysoko rozwiniętych istnieją państwa znacznie słabiej rozwinięte pod względem przemysłowym, z przewagą ludności trudniącej się rolnictwem. Część ludności tych krajów nie znajdując zatrudnienia w przemyśle emigruje na stałe lub sezonowo do m. in. RFN, Holandii, Belgii Szwajcarii i Francji.

Category: turystyka
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.Both comments and pings are currently closed.