KRAINY GEOGRAFICZNE CZECH

W Czechosłowacji wyróżnia się trzy krainy: Czechy, Morawy ze Śląskiem Czeskim i Słowacją, Czechy leżą w dorzeczu górnej Łaby i jej dopływów. Morawy i Słowacja należą do dorzecza Dunaju.

Czechy zajmują charakterystyczny czworobok zwany Masywem Czeskim, ograniczony przez Sudety, Rudawy, Las Czeski i Szumawę. Góry te otaczają Kotlinę Czeską położoną w dorzeczu górnej Łaby i jej dopływów. W samym środku kotliny leży nad Wełtawą Praga.

W południowo-wschodniej części Masywu Czeskiego znajduje się Wyżyna Czesko-Morawska.

Na obszarze Masywu Czeskiego znane są dwa zagłębia węgla kamiennego: Kladneńskie i Pilzneńskie, oraz bogatsze w zasoby zagłębia węgla brunatnego: Mosteckie i Sokołowskie, leżące w kotlinie na południo-wschód od Rudaw. Węgiel brunatny jest podstawą rozwoju energetyki zachodnich Czech. Do surowców metalicznych mających znaczenie w gospodarce Czechosłowacji należą niskoprocentowe rudy żelaza, występujące w niecce praskopilzneńskiej, oraz złoża rudy cynku i ołowiu w Rudawach i Czechach Środkowych.

Ważne znaczenie posiadają surowce ceramiczne i szklarskie, Złoża kaolinu powstałe ze zwietrzenia skał granitowych znajdują się głównie w północno-zachodnich Czechach. W tym rejonie leżą słynne uzdrowiska czeskie Karłowe Wary i Mariańskie Łaźnie, których rozwój wiąże się z występowaniem wód leczniczych.

W południowych Czechach występują bogate złoża grafitu.

W Kotlinie Czeskiej gleby są przeważnie żyzne: lessowe, częściowo czarnoziemy i brunatne — uprawia się na nich pszenicę, buraki cukrowe, warzywa, chmiel, a także len i konopie. Wiele jest drzew owocowych. Uprawom sprzyja łagodny klimat kotliny, chronionej górami od wpływu zimnych wiatrów północnych. Nad rzekami i na terenach górskich gleby są mało urodzajne, toteż góry porośnięte są iglastymi lasami.

Morawy i Sląsk, Między Masywem Czeskim a Karpatami ciągną się pasy obniżeń terenu, w których płyną rzeki Morawa i Wag — dopływy Dunaju, oraz górna Odra. Morawskie niziny są spichlerzem zbożowym Czechosłowacji. Łagodny klimat sprzyja rolnictwu. Uprawia się tu głównie pszenicę, kukurydzę, a także winną latorośl.

Na północy Morawy łączą się z krainami śląskimi. W Bramie Morawskiej Śląsk Czeski graniczy ze Śląskiem Polskim. W związku z bogatymi złożami węgla kamiennego w Zagłębiu Ostrawsko–Karwińskim powstał tam wielki okręg przemysłu ciężkiego, którego głównym miastem jest Ostrawa, Przemysłowym miastem jest także Brno; stary ośrodek kulturalny i stolica Moraw.

Słowacja. Słowacja zajmuje południową część Karpat Zachodnich i niewielkie niziny u podnóży gór. Karpaty w Słowacji tworzą liczne grupy górskie, zbudowane z różnych skał osadowych i krystalicznych, są bogato urzeźbione i malownicze. Najwyżej wznoszą się Tatry, w których Gerlach — najwyższy szczyt — ma 2655 m wysokości, Łomnica — 2632 m n.p.m.

Na słowackich nizinach podkarpackich, najcieplejszych spośród wszystkich krain Czechosłowacji, uprawia się winną latorośl, buraki cukrowe.

Bogactwem Słowacji są lasy górskie, źródła lecznicze, rudy żelaza, srebro i złoto w skałach wulkanicznych na przejściu z Karpat do nizin oraz bystre rzeki karpackie, których wody wykorzystuje się w celach energetycznych.

Coraz bardziej rozwija się uprzemysłowienie Słowacji (metalurgie żelaza we wschodniej części kraju), która dawniej była krainą przede wszystkim rolniczą. Zlikwidowane zostały dość duże różnice między uprzemysłowieniem Czech i Słowacji. Zwiększyła się liczba ludności mieszkającej w miastach.

Gospodarka socjalistyczna na wsi objęła prawie 100% gruntów ornych. Obecnie trwa praca nad dalszym rozwojem przemysłu i rolnictwa. Zakłada się wielkie gospodarstwa rolne o powierzchni do 500 ha, w których możliwe jest pełne zastosowanie mechanizacji. Wszystkie osiedla wiejskie zostały zelektryfikowane. Wraz z rozwojem gospodarki socjalistycznej na wsi, wzrosła wydajność zbóż i roślin przemysłowych.

Category: turystyka
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.Both comments and pings are currently closed.