GOSPODARKA RUMUNII

Rumunia w okresie władzy ludowej przekształciła się z państwa rolniczego w państwo przemysłowo-rolnicze, rozwijające głównie górniczą produkcję i przemysł metalurgiczny. Około 40% ludności zamieszkuje w miastach. W rolnictwie pracuje około 44% ludności zawodowo czynnej, w przemyśle około 26% i w budownictwie ponad 8%.

W pobliżu miasta Gałacz zbudowano największy w tej części Europy kombinat hutniczy, którego produkcja wynosi około 4 min ton stali rocznie.

Dla zwiększenia produkcji energii elektrycznej powstało wiele elektrowni cieplnych i wodnych. Na Dunaju zbudowane zostały potężne zapory i elektrownie wodne — w przełomie Żelaznej Bramy (wspólnie z Jugosławią) i w pobliżu ujścia Olt (wspólnie z Bułgarią).

Elektrownia wodna zbudowana w przełomie Żelaznej Bramy, zwana „Dżerdap”, jest obecnie największą w Europie (około 12 mld kWh energii elektrycznej rocznie). Praca nad jej budową trwała prawie 8 lat i została oddana do użytku w 1972 roku. „Dżerdap” dostarcza energii elektrycznej obu krajom, które brały udział w budowie tego systemu hydroenergetycznego: Jugosławii i Rumunii. Dla obu państw znaczenie tego obiektu jest ogromne: pozwala na rozbudowę przemysłu, transportu oraz baz turystycznych. Obok elektrowni zbudowano specjalny system wodny pozwalający na wpływanie aż do Żelaznych Wrót Dunaju statków morskich (o wyporności do 7 tys. ton). Przez budowę potężnej zapory powstało ogromne jezioro o długości 100 km. Przewiduje się, że „Dżerdap” będzie wielką atrakcją turystyczną.

Coraz większą rolę w życiu gospodarczym Rumunii — także i w eksporcie — odgrywa produkcja nowoczesnych maszyn, przemysł elektrotechniczny, petrochemiczny i chemiczny. Rumunia jest obecnie krajem o nowoczesnym przemyśle rozmieszczonym równomiernie na obszarze całego kraju. Największe znaczenie w gospodarce Rumunii ma ropa naftowa, której wydobycie wynosi ponad 14 min ton w 1974 r. Pod względem produkcji gazu ziemnego Rumunia należy do czołówki państw świata.

Gospodarka rolna Rumunii jest całkowicie uspołeczniona.

O ogromnym rozwoju przemysłu Rumunii świadczy fakt, że w stosunku do roku 1950 — globalna produkcja przemysłowa w 1969 roku była 10-krotnie większa.

Również w rolnictwie Rumunii nastąpiła duża intensyfikacja produkcji roślinnej, większa aniżeli w hodowli.

W latach istnienia ludowej republiki nastąpił w całym kraju wielki rozwój nauki i kultury.

Category: turystyka
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.Both comments and pings are currently closed.