CHARAKTERYSTYCZNE CECHY KRAIN GEOGRAFICZNYCH NIEMIEC

Ukształtowanie powierzchni RFN cechuje równoleżnikowy układ krain geograficznych. Są to: Alpy wraz z przedgórzem, Wyżyna Bawarska, Sredniogórze i Nizina Północna. Cały obszar obniża się ku północy, w związku z czym główne rzeki płyną z południa na północ.

Do Republiki Federalnej Niemiec należą północne stoki Alp Wapiennych. Są one lesiste, lasy przerywane są łąkami górskimi i poprzecinane głębokimi dolinami rzek płynących do Dunaju.

W Alpach Bawarskich wznosi się Zugspitze — 29^3 m n.p.m., najwyższy szczyt w części Alp położonych na terenie RFN. Przedgórze alpejskie urozmaicają jeziora powstałe w okresie polodowcowym.

Wyżyna Bawarska przedstawia krainę lekko falistą, o urodzajnych glebach, na północy wyżyny częściowo lessowych, na których uprawia się zboże, chmiel i buraki cukrowe. Liczne są kultury ogrodowe i sady. Wody rzek bawarskich zbiera Dunaj, który stanowi ważną drogę wodną z Europy Zachodniej ku Morzu Czarnemu. Dunaj uważa się za północną granicę Wyżyny Bawarskiej. Nad Dunajem i jego dopływami leży dużo miast przemysłowych, rzeka jest więc często narażona na zanieczyszczenia.

Obszar Sredniogórza obejmuje stare pasma górskie i kotliny w dorzeczu Renu i jego dopływu Menu oraz górnej Wezery.

W żyznych kotlinach śródgórskich uprawia się pszenicę, buraki cukrowe, winną latorośl i inne rośliny przemysłowe. Stoki gór porasta gęsty las. Wyrażają to nazwy niektórych pasm górskich,  na przykład: Las Frankoński, Las Bawarski, Las Czeski i Szu-mawa na granicy z Czechosłowacją.

Schwarzwald, w tłum. „Czarny Las”, zawdzięcza swą nazwę pięknym lasom jodłowym, tak gęstym, że grzbiety i szczyty gór obserwowane z daleka wydają się niemal czarne.

Zapadłość rowowa między górami Schwarzwaldu a Wogeza-mi (po stronie Francji) nosi nazwę Niziny Górnoreńskiej. Dno niziny utworzone z osadów rzecznych odznacza się szczególną żyznością. Klimat najeży do najłagodniejszych w Europie Zachodniej, temperatura powietrza w styczniu rzadko spada poniżej zera. Winna latorośl znajduje tutaj bardzo korzystne warunki rozwoju. Nizina Górnoreńska jest typowym przykładem zapadliska, które przybrało postać długiego rowu. Część obszaru górskiego, który istniał tu w dawnych okresach dziejów Ziemi, zapadła się wzdłuż linii pęknięć skorupy ziemskiej. Zapadlisko takie nazywamy w geologii rowem tektonicznym.

Poniżej Koblenz (Koblencji) dolny Ren przerzyna się przez Reńskie Góry Łupkowe. Na lewym brzegu Renu w górach Eifel (w okolicach Koblencji) występuje krajobraz wulkaniczny — wulkanów dawno wygasłych. Są to góry w kształcie stożków z kraterami oraz okrągłe jeziorka wypełniające leje kraterów zwane mąafami.

Północną część terytorium RFN zajmuje Nizina Północna, Przypomina ona polodowcowy krajobraz Niziny Polskiej i obszaru nizinnego w Niemieckiej Republice Demokratycznej, chociaż jest bardziej płaska i mniej urozmaicona. Główną gałąź gospodarki rolnej na tym obszarze stanowi hodowla bydła i uprawa roślin pastewnych.

W zachodniej części niziny nad Morzem Północnym znajduje się depresja, która jest przedłużeniem depresji holenderskiej. Na wybrzeżach Morza Północnego występują przypływy i odpływy morza.

Ze zjawiskiem pływów wiąże się powstawanie tak zwanych marszów czyli osadów naniesionych przez wody morskie i rzeczne, zawierających drobnoziarnisty piasek oraz namuły organiczne i nieorganiczne. Proces osa-dzania się namułów obejmuje płytkie przybrzeżne tereny morskie oraz ujściowe obszary rzek. Marsze obwałowane i umocnione tamami noszą nazwę polderów (jak w Holandii) albo koogów (nazwa niemiecka). Za pomocą systemu śluz reguluje się stan wody na żyznych polderach, odgrywających wybitnie ważną rolę w gospodarce rolnej i hodowlanej (doskonałe łąki i pastwiska). Na południe od marszów znajdują się torfowiska,   a jeszcze dalej w głąb lądu występują tereny suche, wyższe, zwane geestami, Piaszczyste geesty pokryte są wrzosowiskami, U podnóża gór na Nizinie Północnej ciągnie się pas żyznych gleb lessowych.

 

Category: turystyka
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.Both comments and pings are currently closed.